DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-18

Data aktualizacji strony internetowej: 2022-05-07

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2022-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zspkorczyna.gorlice.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Teresa Ruwińska-Przybyłowicz, adres e-mail: zsp-korczyna@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48134471443. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej RPO: https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna


Do budynku ZSP w Korczynie prowadzą dwa wejścia do części, w której mieści się przedszkole i dwa wejścia do części, w której mieści się szkoła. Do szkoły prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy. Aby skorzystać z wejścia głównego należy pokonać jeden stopień oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, następnie należy otworzyć ręcznie kolejne drzwi. Na parter prowadzą 9-stopniowe schody. Budynek jest trzypoziomowy z piwnicami, w których zlokalizowane są szatnie.

Po prawej stronie wejścia głównego do szkoły jest podjazd dla niepełnosprawnych prowadzący do drugiego wejścia do budynku szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do przedszkola prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy, aby z niego skorzystać należy pokonać cztery schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Na parter prowadzą kolejne cztery schody. Ta część budynku jest dwupoziomowa. Drugie wejście prowadzące do przedszkola składa się z 16-stopniowych schodów, drzwi otwierane są ręcznie. W budynku nie ma windy, pochylni, brak pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wchodząc do budynku szkoły niepełnosprawny ma możliwość wezwania, za pomocą dzwonka umieszczonego przy drzwiach, pracownika obsługi, który udzieli informacji oraz pomocy podczas wejścia do budynku.
W podwórku szkolnym znajduje się parking, do którego jest możliwy dojazd. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KORCZYNIE

  • tel. 13 44 71 443

  • dzspkorczyna@poczta.onet.pl

Search

Informacja o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu