Innowacje Pedagogiczne
Rozwój nauki i techniki, zmiany zachodzące niemal w każdej dziedzinie życia wpływają na przemiany dokonujące się w polskiej oświacie. Zmiany programów nauczania, treści i celów kształcenia stawiają nauczycieli wobec konieczności weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania i poszukiwania nowatorskich metod.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów stają się dla nauczycieli naszej szkoły jedynie punktem wyjścia do szeroko pojętego samokształcenia, podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć w pracy z uczniami. Dbamy o to, aby nasza szkoła i przedszkole stwarzały dzieciom możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym zdolności twórczego, kreatywnego myślenia, rozwijały ich pasje i zainteresowania.
Stawiając nacisk na nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne, metodyczne mające poprawić jakość pracy szkoły i przedszkola realizujemy innowacje pedagogiczne. Dzięki nauczycielom-innowatorom, którzy nie mówią o problemach, ale szukają sposobów ich rozwiązywania, a każdą trudność zamieniają w radosną pasję tworzenia, przygotowujemy naszych uczniów do edukacji na kolejnym etapie kształcenia oraz do życia we współczesnym, zmieniającym się świecie.

ROK SZKOLNY 2015/20116


1. Innowacja „Mali odkrywcy” kl. I-III


Autorzy:
Pani T. Ruwińska-Przybyłowicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pani B. Olbrych- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Głównym założeniem innowacji „ Mali odkrywcy” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, zaciekawienie ich światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych, kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących korzystania z informacji, rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Bardzo ważne jest, aby zajęcia w ramach innowacji były dla uczniów przyjemnością, a nie kolejnym obowiązkiem, któremu nie mogą sprostać. Treści programowe realizowane będą w taki sposób, aby uwzględniać zasadę stopniowania trudności. Zadania będą dostosowane do możliwości dzieci z uwzględnieniem ich sfery najbliższego rozwoju. Podczas zajęć prowadzonych w ramach innowacji wykorzystywane będą gry i zabawy dydaktyczne, metody aktywizujące oraz twórczego myślenia, aby zajęcia były dla uczniów atrakcyjne i motywowały ich do wysiłku i zachęcały do systematycznego udziału w spotkaniach. Podstawowym celem zajęć będzie wdrażania dzieci do zajmowania własnego stanowiska w oparciu o rzetelną wiedzę, aktywnego uczestniczenia w analizowaniu zagadnień oraz prowadzenia doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania wniosków. Działania dzieci będą polegały m.in. na rozwiązywaniu problemów, stawianiu hipotez, szacowaniu, indukcji i dedukcji oraz na konkretnych działaniach w środowisku i dla środowiska. Uczestnicy zajęć będą nie tylko działać, badać, mierzyć, ale także rozwijać kreatywność i myślenie twórcze poprzez doświadczenia, eksperymenty, wycieczki, obserwacje. Oddziaływanie bodźcowe na wszystkie zmysły – węch, słuch, smak, wzrok, dotyk, oraz emocje sprzyjają percepcji wiedzy. Program innowacji „Mali odkrywcy” ma w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, zapoznawać je ze zjawiskami i zależnościami, uświadomić, że są częścią świata, jednym z jego elementów. Dzięki tak skonstruowanemu programowi możemy oczekiwać szybkich, dobrych i trwałych efektów edukacyjnych i wychowawczych. Program ma charakter otwarty i istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie treści, form oraz metod nauczania.
Innowacja „Mali odkrywcy” została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Zajęcia będą przeznaczone dla uczniów klas I-III, którzy interesują się przyrodą, mają w sobie pasję odkrywcy, badacza, nurtuje ich wiele pytań i pragną poszukiwać na nie odpowiedzi. Innowacja realizowana będzie w latach 2015/2016 i 2016/2017 w ramach nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia będą odbywać się za zgodą rodziców.

2. Innowacja „ Z historią (regionu) za pan brat”- kl. IV-VI


Autor:
Pani E. Świerzowska nauczyciel historii

Celem innowacji „ Z historią ( regionu ) za pan brat” jest zapoznanie uczniów z historią regionu, w którym mieszkają czyli Biecza i okolic, rozbudzanie zainteresowań historią, a także rozwijanie szacunku do historii i dziedzictwa własnego regionu.
Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV - VI, nie tylko tych, którzy interesują się historią swojego regionu, ale też takich, którzy o tej historii wiedzą niewiele, po to aby wzbudzić ich zainteresowanie i wzbogacić wiedzę na ten temat.
Aby zajęcia były dla uczniów atrakcyjne zostaną wprowadzone różnorodne formy pracy z zastosowaniem metod aktywizujących i wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczniowie będą wykonywać prezentacje multimedialne, foldery, albumy oraz inne tego typu prace, które później będą prezentowane na forum klasy lub szkoły. Poza zajęciami w formie tradycyjnej, jedne zajęcia w miesiącu obywać się będą poza szkołą na przykład w: muzeach, skansenach, miejscach pamięci narodowej, kościołach i innych wartych uwagi miejscach, łącznie odbędzie się 10 wycieczek po regionie. Uczniowie poznają również legendy związane z ziemią biecką i okolicami. Celem programu innowacji „Z historią ( regionu) za pan brat” jest przede wszystkim dostarczenie uczniom wiedzy na temat ich małej ojczyzny w formie jak najbardziej dla nich atrakcyjnej i przystępnej. Uczniowie w trakcie zajęć odniosą szereg korzyści, przede wszystkim zdobędą wiedzę o historii i tradycjach związanych z miejscem zamieszkania, wzmocnią więzi z regionem , będą kształtować poczucie własnej tożsamości nie zapominając o poszanowaniu odmienności innych kultur. Poznają również walory turystyczne najbliższej okolicy.
Innowacja „Z historią ( regionu) za pan brat” została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, realizowana będzie w roku szkolnym 2015/2016 w ramach nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia będą odbywać się za zgodą rodziców.

ROK SZKOLNY 2010/2011 i 2011/2012

Innowacja „Mali aktorzy na wielkiej scenie” w kl. I-III

Autorzy: Pani T. Ruwińska-Przybyłowicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Pani B. Olbrych- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej