Misja szkoły: "Poznaję świat i wyrażam siebie"


W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze dobrze przygotowujemy ucznia do dalszej nauki i życia w demokratycznej rzeczywistości poprzez wszechstronne wyposażenie go w wiadomości, umiejętności i postawy akceptowane społecznie.


O nas...


Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi jest otwarta na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego. Zadaniem szkoły jest wychowanie człowieka przygotowanego do życia społecznego, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na jego problemy oraz rozwijającego własne zainteresowania. Nauka w naszej szkole wspiera rozwój dziecka, motywując je do dalszej edukacji.

Naszymi atrybutami


są między innymi: wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej, bardzo dobra baza lokalowa, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych- tablice interaktywne, bogata oferta edukacyjna. Inwestujemy w wartość najcenniejszą- pracę z dziećmi i dla dzieci. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bieczu, Miejską i Gminną Biblioteką w Bieczu, MOPS w Bieczu, MGOK w Bieczu, Fundacją -Akademia Młodych Odkrywców w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Policją, Strażą Pożarną, sąsiadującymi szkołami.

Pracujemy


z pasją i zaangażowaniem, nierzadko poświęcając swój prywatny czas. Pamiętamy, że osiągnięcia uczniów, to nie tylko wysoka średnia ocen, ale przede wszystkim indywidualny rozwój dziecka. Rozpoznajemy potrzeby uczniów i pomagamy w trudnościach, starając się, aby predyspozycje osobowościowe dziecka pozwoliły mu na osiągnięcie sukcesu. Nauczanie wychowujące łączymy ze zdobywaniem samodzielności, ukierunkowaniem na pozytywne emocje, patriotyzmem, szacunkiem dla człowieka i humanistycznych wartości.

Dysponujemy


sześcioma salami lekcyjnymi ze sprzętem audiowizualnym, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, salą zabaw, biblioteką, świetlicą, izbą regionalną, gabinetem lekarskim, placem zabaw

Posiadamy


Certyfikat Szkoły Zrównoważonego Rozwoju
Certyfikat Szkoły w ruchu

Rodzice


naszych uczniów są prawdziwymi partnerami naszej placówki. Chętnie angażują się we wszystkie działania szkoły, wspierają jej starania i inicjatywy. Ta cenna obecność rodziców w naszych działaniach ukształtowała w naszej placówce prawdziwe postawy rodzicielskiej odpowiedzialności.

Dobra atmosfera


jest wynikiem zespołowej pracy, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka oraz więzi, które umiemy budować i utrwalać. Szkolna codzienność przynosi nam satysfakcję i mobilizuje do dalszych wspólnych działań.

Sukcesy szkoły


możemy zmierzyć osiągnięciami naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Śledzimy losy absolwentów szkoły, którzy bardzo dobrze radzą sobie na dalszych etapach edukacji.